ZDROWAŚ MARYJO!

powierz swe problemy najlepszej Matce

Pobożność maryjna to największy duchowy skarb polskiego katolicyzmu. Od pierwszych chwil swego istnienia, nasz kraj związany jest z Najświętszą Maryją Panną. To do Niej uciekamy się w naszych potrzebach, bo jak głosi jej słodki tytuł – Ona jest naszą Nieustającą Wspomożycielką.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna

Do Maryi, Matki Chrystusa, Kościoła i naszej uciekamy się w wielu sytuacjach naszego życia. To ona jest naszą Wspomożycielką, Pocieszycielką i Orędowniczką u swego Syna. Tak wielu ludzi otrzymało łaski dzięki Niej. Każdy kto się do Niej wiernie ucieka, z pewnością zostanie wysłuchany!

Rozważaj pięć wyjątkowych modlitw

Nowenna Pompejańska, Nowenna do Maryi Rozwiązującej Węzły, Koronka Fatimska… To nie jedyne modlitwy, które tutaj odnajdziesz. Powierzaj swoje prośby, błagaj o ułatwienie najcięższych sytuacji i oddaj jej swój czas. Matka, która wszystko rozumie, przygarnie Cię do swego serca. 

Chcesz otrzymać wyjątkowy modlitewnik, by móc w każdej chwili uciekać się do naszej najlepszej Matki?

Wypełnij formularz!

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Po wypełnieniu formularza, będziesz mógł pobrać za darmo nasz e-book. Dzięki temu możesz go otworzyć na dowolnym urządzeniu – smartfonie, tablecie lub komputerze. Możesz z niego skorzystać w każdej chwili!